Shindo Life Play

Bloodlines give special power to a player. Players can go to the spin menu to get new bloodlines and unlock them.
Players can earn spins by using spin codes. Please select spin codes from menu above to see active codes.

# Bloodline Name Rarity Modes Max Level Showcase
-
Forged Sengoku 1/250 1 600
1
Steam 1/6 - 500
2
Jokei 1/100 3 1000
3
Crystal 1/6 - 500
4
Atomic 1/40 - 500
5
Explosion 1/6 - 500
6
Gold Sand 1/60 - 500
7
Ice 1/6 - 500
8
Apollo Sand 1/50 1 500
9
Lava 1/40 - 500
10
Mud 1/6 - 500
11
Sand 1/35 1 600
12
Scorch 1/32 - 500
13
Akuma 1/75 7 1300
14
Storm 1/30 1 500
15
Nature 1/6 None 500
16
Dokei 1/35 2 800
17
Kokotsu 1/35 1 700
18
Senko 1/45 1 700
19
Kaijin 1/45 1 600
20
Minakami 1/45 1 500
21
Azarashi 1/55 2 700
22
Shado 1/30 1 500
23
Bankai-Akuma 1/100 4 1000
24
Kerada 1/70 1 700
25
Rykan-Shizen 1/150 3 1000
26
Arahaki-Jokei 1/200 3 1000
27
Shiver-Akuma 1/100 4 800
28
Ashen-Storm 1/150 1 600
29
Dio-Senko 1/150 1 700
30
Raion-Akuma 1/120 4 1000
31
Satori-Akuma 1/100 4 1000
32
Sengoku 1/200 2 1000
33
Tengoku 1/150 1 700
34
Rengoku 1/100 5 800
35
Wanziame 1/40 1 700
36
Nectar 1/75 1 700
37
Shizen 1/100 3 1000
38
Okami 1/70 1 700
39
Glacier 1/40 1 500
40
Black-Shock 1/50 1 600
41
Clay 1/75 1 700
42
Eternal 1/90 1 700
43
Paper 1/50 1 600
44
Bolt 1/40 1 500
45
Bubble 1/50 - 500
46
Sound 1/50 - 500
47
Azim-Senko 1/130 1 700
48
Koncho 1/70 1 700
50
Saberu 1/140 1 1300
51
Kenichi 1/150 2 1000
52
Dangan 1/110 1 700
54
Riser-Akuma 1/140 4 1000
56
Renshiki 1/150 1 700
58
Shindai-Akuma 1/200 4 1000
60
Seishin 1/130 1 700
61
Frost 1/70 - 500
62
Ink 1/120 1 700
63
Hair 1/140 1 500
64
Inferno 1/80 - 500
65
Vine 1/160 1 1000
66
Raion-Rengoku 1/200 1 600
67
Mecha-Spirit 1/200 2 600
68
Odin-Saberu 1/170 1 1300
69
Light-Jokei 1/200 3 1000
70
Dark-Jokei 1/200 3 1000
71
Pika-Senko 1/180 1 700
72
Cobra 1/170 1 1000
73
Giovanni-Shizen 1/160 2 1000
74
Kabu-Cobra 1/200 1 1000
75
Jotaro-Shizen 1/200 2 1000
77
Emerald 1/70 - 500
78
Deva-Rengoku 1/60 1 700
79
Deva-Sengoku 1/200 1 700
80
Typhoon 1/105 - 500
81
Order 1/150 1 600
82
Ghost-Korashi 1/200 1 700
83
Inferno-Korashi 1/300 1 700
84
Narumaki 1/200 1 700
85
Variety-Mud 1/90 - 500
86
Xeno-Dokei 1/170 2 1000
87
Yang-Narumaki 1/300 1 700
88
Kamaki 1/170 - 750
89
Kamaki-Amethyst 1/300 - -